Prinsjesdag 2022: de belangrijkste kabinetsplannen voor de inclusieve arbeidsmarkt

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet, op Prinsjesdag, de Miljoennota 2023 gepresenteerd. Daarin staan de beleidsvoornemens en de begroting voor het komende jaar. Vooral opvallend is het enorme budget dat is vrijgemaakt voor de reparatie van de koopkracht. Daarnaast zijn er ook plannen bekend gemaakt die voor onze sector van belang (kunnen) zijn. We hebben de belangrijkste kabinetsplannen voor de inclusieve arbeidsmarkt op een rijtje gezet.
Bron: Cedris
Prinsjesdag 2014 plein

Financiële kabinetsplannen inclusieve arbeidsmarkt

Verhoging Wettelijk Minimum Loon (WML)
Zoals eerder al bekend: per 1 januari 2023 verhoogt het kabinet het WML met 10%. Daarnaast wordt er, naar verwachting, per 1 januari 2024 een wettelijk minimumuurloon ingevoerd op basis van een 36-urige werkweek. Daardoor heeft straks iedereen met het minimumloon hetzelfde uurloon. Of de gemeenten/sociaal ontwikkelbedrijven ook volledig gecompenseerd worden voor die verhoging, is nog niet bekend.

Loonkostenvoordeel (LKV)
De LKV’s zijn tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers. Het doel daarmee is om hen te stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Het is de bedoeling dat er per 1 januari 2025 wijzigingen komen in de systematiek van LKV’s. Zo komt het LKV Banenafspraak structureel beschikbaar, in plaats van maximaal drie jaar na indienstreding. Daarnaast kunnen werkgevers het LKV Banenafspraak toepassen voor alle werknemers die ze in dienst hebben, dus niet alleen voor de werknemers die er recentelijk bij zijn gekomen. Ook wordt de doelgroepverklaring afgeschaft.

Coronacompensatie 1 januari tot 1 april 2022
Vanmorgen verscheen ook de septembercirculaire 2022. Deze bevestigt dat het extra gereserveerde bedrag van €10 miljoen aan coronacompensatie beschikbaar komt. De compensatie is bedoeld voor het opvangen van de door de coronacrisis gestegen exploitatietekorten van de sociaal ontwikkelbedrijven. Het kabinet verdeelt het bedrag via de Rijksbijdrage Wsw.

Bron: Cedris

Participatiewet en Banenafspraak

Participatiewet in Balans
Het kabinet werkt toe naar een Participatiewet die eenvoudiger is en een toereikend bestaansminimum biedt. Daarnaast moet de wet passende ondersteuning geven om mee te doen in de samenleving. Een wet met rechten en verplichtingen die zinvol en begrijpelijk is. De menselijke maat moet daarom, per 1 januari 2024, het uitgangspunt worden.

Vereenvoudiging banenafspraak
Het wetsvoorstel vereenvoudigde banenafspraak gaat naar UWV en Belastingdienst voor de uitvoeringstoetsen. Op basis daarvan wordt een definitief besluit genomen over het al dan niet indienen van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Opleiden/onderwijs

STAP-budget
Het kabinet stelt meer scholingsbudget beschikbaar voor mensen die minder initieel onderwijs hebben gevolgd en daardoor een kwetsbaarder positie op de arbeidsmarkt hebben. Vanuit het coalitieakkoord is er vier keer € 125 miljoen (voor 2023 t/m 2026) extra beschikbaar voor het bevorderen van permanente scholing. Dit wordt toegevoegd aan de STAP-regeling. Per 2023 komt het eerste deel van de aanvullende middelen beschikbaar voor mensen die maximaal een mbo-diploma op niveau 4 hebben.

Actieplan laaggeletterdheid/Tel mee met taal
Ter ondersteuning van de aanpak van laaggeletterdheid wordt in 2023 € 15,6 miljoen beschikbaar gesteld. Dit is een bijdrage aan het landelijke programma Tel mee met Taal.

Bron: Cedris

Arbeidsmarktbeleid en werkloosheidsbestrijding

Actieplan Dichterbij dan je denkt
Via de vandaag verschenen septembercirculaire verdeelt het kabinet de extra middelen in het kader van het actieplan Dichterbij dan je denkt (ruim € 16,5 miljoen) over de 35 centrumgemeenten. Hiermee kan elke arbeidsmarktregio plannen maken om de arbeidsmarktkrapte te verminderen.

Aanvalsplan arbeidsmarktkrapte
Het kabinet wil het tekort aan technici en ICT’ers bij de uitvoering van de klimaat- en digitale transitie oplossen. Dit gebeurt via het Aanvalsplan arbeidsmarktkrapte, dat in de zomer van 2022 naar de Kamer is gestuurd. Daarin wordt scholing gestimuleerd en de werk-naar-werk-infrastructuur benut. Ook legt het plan een link met initiatieven en regelingen rondom Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Ondersteuning kwetsbare jongeren naar werk
Gemeenten krijgen volgend jaar 8 miljoen euro voor het na werk ondersteunen van schoolverlaters met een structurele achterstand op de arbeidsmarkt. Het gaat om jongeren die geen startkwalificatie uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs hebben, of die voortijdig zijn uitgevallen. Ook jongeren uit het mbo, met nadruk op niveau 1 (entree) en niveau 2, kunnen op ondersteuning rekenen.

Certificeringsstelsel voor uitzendbureaus
Het kabinet werkt aan een certificeringsstelsel voor uitzendbureaus. Met deze stelselwijziging beoogt ze misstanden in de uitzendsector aan te pakken. Om een certificaat te verkrijgen en behouden, moeten uitleners aantonen dat zij voldoen aan de Certificaatnormen. Inleners moeten aantonen dat zij met gecertificeerde bedrijven werken. Via een internetconsultatie heeft Cedris op dit wetsvoorstel gereageerd en een uitzondering bepleit voor sociaal ontwikkelbedrijven.

Bron: Cedris

Al je vragen over inclusief ondernemen snel en goed beantwoord

Adviseur Werkgevers WSP receptie

Stel je vraag direct

Elke werkdag bereikbaar tussen 8:30 uur en 17:00 uur

Laat een van onze collega’s je terugbellen